Wat wij doen

 

Wij ontwikkelen slimme samenwerkingsrelaties door de kennis en kunde van actieve stakeholders te benutten.

Wij helpen om organisaties toekomstbestendig te maken door strategische stakeholder relaties te ontwikkelen met focus op financiën, mensen en innovatie.

Wij helpen om projecten tijdig en binnen budget op te leveren door draagvlak bij de omgeving te vergroten en actieve medestanders te creëren.

Leiders die hun visie op de organisatie willen ontwikkelen en uitdragen ondersteunen wij door als sparringpartner  actief te spiegelen en mee te denken.

Slim samenwerken met actieve stakeholders  

Succesvolle organisaties en sterke leiders realiseren doelstellingen.  Zij bouwen wendbare organisaties die snel reageren op situaties, veranderingen en trends. Stakeholder georiënteerde organisaties presteren vele malen beter.


Wij helpen organisaties een voorsprong op te bouwen door actieve stakeholders strategisch bij de organisatie te betrekken. Samen bouwen we een stakeholderstrategie die organisatie strategie of organisatie doelstelling versterkt.

hoe kan het wel? 

Ons motto: “hoe kan het wèl?” brengt mensen en processen in beweging

Organisaties en leiders helpen om actieve stakeholder samenwerkingen te realiseren is onze grootste ambitie.

samenwerken = samen werken = mensenwerk 

Samenwerken = is onderling vertrouwen opbouwen en zoeken naar een gezamenlijk beste oplossing. In de onderhandeling iets laten vallen, iets accepteren en iets winnen. Het is de onbevooroordeelde dialoog met tegenstanders aangaan.

 

geen ‘winner takes it all’ wél een beste oplossing, goed voor álle partijen

Wij zoeken vanuit de stakeholder dialoog wat het echte belang, de dieperliggende zorg en bron van motivatie is. Wij benoemen de gezamenlijke drijfveer. En ondersteunen om van daar uit een optimale samenwerking vorm te geven.

Authentieke leiders tonen initiatief en werken slim samen 

De sterkste organisaties worden gebouwd in een proces van tegenspraak, samenspraak en inspraak. Succesvolle leiders durven dat en werken samen met actieve stakeholders aan een toekomstvisie.


Wij zijn de leiderschapsspiegel die helpt met weerbaarheid, creativiteit, doorpakken en enthousiasmeren en vooral met: hoe kom je tot de gewenste succesvolle interne samenwerking. Wij doen dat op inhoud, gedrag en de ‘hoe wèl’ vraag.

People who are truly strong lift others up.

People who are truly powerful bring others together.”

— Michelle Obama, attorney and former First Lady of the United States

Mensen committeren zich aan processen waar ze zelf aan bijdragen en invloed op hebben. Dit is het beroemde IKEA effect: “people own what they helped to create”. 

leiden op KPI’s of toekomstvisie? 

Motivatie en draagvlak ontstaan als mensen betrokken zijn en invloed kunnen uitoefenen bij het realiseren van die gezamenlijke visie.

Dit start en eindigt met ‘mensenwerk’. Zoals het voeren van de dialoog, enthousiasmeren en het verdelen van invloed en macht.

Wij ondersteunen bestuur of directie in samenwerken met stakeholders in brede zin; zoals tussen bestuurders onderling, met verschillende externe partijen, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, maar ook tussen bestuur en interne stakeholders zoals CR en OR.

Projecten tijdig en binnen budget gereed 

Tijdig investeren in sterke stakeholder relaties rondom een project geeft een beter projectresultaat qua (doorloop)tijd, kwaliteit en kosten.


Level 1; management VAN stakeholders = stakeholder management = analyseren, controleren, PR

Level 2; beleid OP stakeholders  = stakeholder beleid  = dialoog op willen begrijpen

Level 3; samenwerken MET stakeholders  = stakeholder engagement = participatie en invloed verdelen

Betrokken en gemotiveerde stakeholders verminderen de kans op menselijk gedoe.

maak van tegenstanders weer medestanders 

 De menselijke component uitgedrukt in vertrouwen, motivatie of weerstand kan zomaar omslaan in projecten.

Wij helpen met een interventie en pellen de weerstand af tot er weer een dialoog en wens tot samenwerking is. Terugkomen tot het gezamenlijk belang is ons vertrekpunt.

We betrekken de menselijke kant in de samenwerking zodat vertrouwen en motivatie weer leidend worden.

Voorbeelden van wat wij doen met stakeholders: 

Het gaat erom de gezamenlijke drijfveer te zoeken….

 Wij ontwikkelden een groot aantal methodieken om belanghebbenden in kaart te brengen. Wij analyseren hun belangen. Afhankelijk van de invloed die stakeholders kunnen uitoefenen worden keuzes gemaakt. Welke relatie wordt gevormd? Keuze lopen van “management” van de stakeholder naar “dialoog” met de stakeholder en structureel betrekken (participeren) van stakeholders in het projectverloop. En ook bijzondere vormen zoals co-creatie met stakeholders of management/stakeholder teams.


We werken aan intensievere stakeholder samenwerking in de keten. Overbodige handelingen worden vermeden en processen verlopen voor alle partijen efficiënter en effectiever. Zowel binnen de bedrijfskolom in het privaat domein als binnen zorgketens in het publiek domein.

We steunen leiders in het benoemen van een nieuwe strategie. Bijvoorbeeld doordat de organisatie in zwaar weer zit. We onderzoeken hoe alle betrokkenen (stakeholders) aan datzelfde doel gaan meewerken.

Wij ontwikkelen stakeholder beleid gericht op input-concurrentie. Bij schaarse middelen (arbeid, materiaal, geld) willen organisaties de meest aantrekkelijke partij zijn. Zodat de beste mensen, partijen en financiers zich aan hen willen verbinden.

We creëren draagvlak voor initiatieven of projecten. Die nieuwe bebouwing, weg of dijk gaat alle stakeholders zoveel opleveren… Hoe zorgen we ervoor dat vroegtijdig ons initiatief bekend is en dat alle betrokkenen het plan omarmen en wellicht participeren?

We helpen de initiatiefnemer om het optimale resultaat te halen uit de dialoog met stakeholders. Bijvoorbeeld bij participatie vraagstukken tussen burgers, bewoners, gemeente en projectteam. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld stakeholderdialogen. Het omgaan met groepen is uitdagend. Hoe doe je dat? Hoe voer je een goede dialoog waarin dóórvragen om te begrijpen centraal staat en niet de eigen beleving (bias) van het fantastische idee of de technische oplossing? Met diverse tools kaderen we binnen welke speelruimte de dialoog plaats blijft vinden.

Bij een post fusie integratie werken wij aan het versterken van vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. Dit vertrouwen en motivatie is van belang om draagvlak voor de fusie te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door samen te werken aan nieuwe producten, diensten of processen.

We helpen bij het bedenken en invoeren van innovaties of introducties van nieuwe dienstverlening. Dit doen we door te werken aan het interne en externe draagvlak bij alle relevante stakeholders. En we beginnen met het in kaart brengen van gezamenlijk belang en gezamenlijk doel.