Waarom een stakeholderstrategie belangrijk is voor de Raad van Toezicht

Actief stakeholder beleid is meer dan het kennen van wat mensen en hun namen op een lijstje zetten. Actief stakeholder beleid is zoeken naar wederkerigheid en streven naar een duurzaam verdienmodel voor alle betrokken belanghebbers.

Leden van de Raad van Toezicht worden vaak geselecteerd op enkele goed benoembare eigenschappen. De selectiecommissie wil graag leden met een bestuurlijke achtergrond die bijvoorbeeld financieel-, zorg-, vastgoed-, kwaliteitgerelateerd is aan de activiteiten van de organisatie. Daarbij is een netwerk in de lokale of landelijke politiek een extra bonus. Wanneer de vinkjes; ‘bestuurder, politiek, netwerk’ gezet kunnen worden wordt gekeken of de kandidaat ook bij de rest van het team past. Hoe goed ook het selectieproces gevoerd wordt, hiermee gaan veel Raden van Toezicht aan een heel belangrijk punt voorbij. Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. En is dit laatste wel toekomstbestendig?

De Nederlandse samenleving verandert snel. Wetgeving en andere hervormingen beïnvloeden het functioneren van publiek private organisaties in grote mate. Kijk maar naar de zorg, waarbij marktwerking, minder financiële middelen en strengere kwaliteitseisen tot de nodige hoofdbrekens leiden bij bestuurders van zorginstellingen. Wil een organisatie goede zorg blijven leveren dan zal de bestuurder het verdienmodel moeten herzien. Dit is voor veel bestuurders best een worsteling. De Raad van Toezicht heeft hierbij een belangrijke rol als sparringpartner, aanjager en toezichthouder. En om die rol goed te kunnen vervullen moet je als RvT wel weten met welke toekomstgerichte vragen de bestuurder worstelt. Dat gaat niet zozeer om kostenreducties maar vooral om antwoord zoeken op de vraag; ‘met welk verdienmodel kunnen we goede zorg blijven leveren’.

De nieuwe Goverance code en diverse kwaliteit-keurmerken vragen om de stakeholders van een organisatie inzichtelijk te maken. Een goede stakeholder strategie die de organisatie ook wat oplevert is meer dan een lijstje met namen. Namen doen namelijk niets uit zichzelf. En een telefoontje op zich zal ook niet tot grote veranderingen leiden. Nee, een goed stakeholder beleid bestaat uit twee cruciale onderdelen. Deel 1: maak scherp wat het bedrijfsmodel is van de organisatie. Deel 2: bouw wederkerige relaties met stakeholders op. Dan ontstaat een situatie van ‘blended learning’ tussen RvT en RvB waarbij het samenspel, ieder vanuit haar eigen rol (afstand voor de raad en inhoudelijk voor de bestuurder) zal leiden tot een vliegwiel en daarmee versneller van processen. Uit divers academisch onderzoek blijkt dat goed stakeholder beleid leidt tot economische- en sociale voordelen voor de organisatie. Maar vooral ook dat het leidt tot innovatie van product-, dienst- en werkprocessen, die de organisatie toekomstbestendig maakt.

Er is geen reden waarom een organisatie zich die kans zou moeten laten ontnemen. Dus Raden van Toezicht…

Dorel Smits-Hoekstra MSc
(toezichthouder-businessmodellen-stakeholderstrategie)

workshop stakeholderstrategie relatiemodel

Wanneer is het interessant om een stakeholderstrategie relatiemodel te ontwikkelen?

Er zijn diverse redenen die aanleiding geven om de relatie met stakeholders intensiever te bekijken en te beoordelen. Enkele ervaringen hebben we hier vermeld:

  • We willen, als organisatie, graag een overzicht hebben van alle stakeholders / stakeholdergoepen. En dit is een goede gelegenheid.
  • Wij willen, als organisatie, graag weten wat al die stakeholderrelaties nu eigenlijk opleveren.
  • Regelmatig wordt er een stakeholder overzicht gemaakt voor RvT, RvC of onze certificeerder. En verder gebeurt er eigenlijk niet zoveel mee. Eigenlijk best wel zonde van alle inspanning.
  • We hebben speciale doelgroepen zoals (clientenraad, ondernemingsraad, huurdersvertegenwoordiging, patientenraad) en eigenlijk zouden we wel willen onderzoeken of er meer in de relatie zit. En of we deze op een hoger nivo van samenwerking kunnen krijgen.
  • Iedereen wil maar dat we iets aan stakeholderrelaties gaan doen, maar eigenlijk weten we niet zo goed hoe we dat moeten aanpakken.
  • We onderhouden met best veel stakeholders contacten en die gesprekken zijn prettig. We zijn nieuwsgierig om te onderzoeken of we deze contacten verder kunnen intensiveren. En als we dat doen, wat dat dan op kan leveren.
  • Met bepaalde stakeholders kunnen we geen intensieve relaties opbouwen. Gewoon door de rol van deze partij. Toch zou het handig zijn om iets meer grip op die relatie te krijgen.

Welke resultaten kan een organisatie verwachten?

Gestructureerd zicht krijgen op alle relevante stakeholders / stakeholdergroepen.

Zo objectief mogelijk beoordelen welke stakeholders van het grootste belang zijn voor de organisatie. Objectiviteit wordt verkregen door een scoringsmethode op de benoemde wederkerigheid tussen stakeholders en de eigen organisatie.

Zicht hebben op het huidige en gewenste/noodzakelijke relatie nivo. En een plan hoe dat gerealiseerd kan worden.

Zicht op wie, binnen of buiten de organisatie, actief behulpzaam kan zijn om het relatie nivo te beïnvloeden.

Hoe ziet het traject eruit?

Deel 1 – benoemen stakeholders en prioriteren

We gaan actief stakeholders / stakeholdergroepen benoemen. Van deze stakeholders beoordelen we de wederkerigheid op basis van diverse elementen. Deze elementen staan in relatie tot de organisatie doelstellingen. Vervolgens gaan we het belang daarvan scoren. Wat tot een natuurlijk prioritering zal leiden. Er ligt nu een basis om de relatie te beoordelen.

Deel 2 – benoemen huidig en gewenst noodzakelijk relatienivo

Op basis van bovenstaande stakeholderstrategie relatie model gaan we de huidige en gewenste relatie met de stakeholders benoemen. Hierbij wordt niet alleen gekeken hoe de relatie nu is. Maar ook op welk nivo deze eigenlijk zou moeten zijn om de organisatie doelstellingen te realiseren. Hierbij wordt gekeken hoe belangrijk deze relatie voor de organisatie doelstelling is en op welke wijze, met welke middelen of mensen deze op het gewenste nivo gebracht kan worden.

Eindproduct: met welk eindproduct ronden we de workshop af?

Stakeholders en stakeholdergroepen zijn benoemd en beoordeeld op wederzijds belang tussen organisatie en stakeholder. Daarmee is inzicht in welke stakeholders betrokken kunnen worden bij bijvoorbeeld het nieuw ontwikkelen van diensten of producten. Daarbij is inzichtelijk gemaakt op welk nivo de relatie met die stakeholder is en zou moeten zijn. Een relatie met groot vertrouwen en wederkerigheid is aanzienlijk robuuster en leidt ook vaker tot positieve samenwerkingen.

NB-

Dit is een onderdeel van de workshop een stakeholderstrategie maken en kan als los element uitgevoerd worden.

https://stakeholderstrategie.nl/producten/workshop-stakeholderstrategie-organisatie-ontwikkelen/