Stakeholders in kaart brengen

stakeholders echt kennen is de eerste stap voor het bouwen van een relatie

Alle stakeholders van de organisatie of product/dienst in kaart brengen is de eerste stap. Hierop kunnen een stakeholderanalyse, relatie ontwikkelingsplan of algemene stakeholderstrategie volgen.  

Het in kaart brengen stelt organisaties in staat om te zien wie de belangrijkste stakeholders zijn en welke partijen achter de stakeholders staan. En vast te stellen hoe en hoeveel de stakeholder kan uitoefenen (zie figuur).

om stakeholders in kaart te brengen wordt een stakeholder matrix gebruikt
figuur: onze matrix om stakeholders in kaart te brengen

Relatie opbouw met stakeholders is een kritische succesfactor voor organisaties. De komende jaren zullen slimme samenwerkingen en nieuwe verdienmodellen steeds belangrijker gaan worden. En die kunnen alleen vorm krijgen wanneer er een goede relatie aan ten grondslag ligt. Dus samen met stakeholders effectief werken, organisatie- of bedrijfsdoelen realiseren en nieuwe mogelijkheden verkennen.

Er zijn veel, goede, redenen waarom organisaties hun stakeholders beter moeten begrijpen. Enkele hiervan hebben we hier weergegeven:
 • Efficiency verhogend door prioriteit en focus aan te brengen in tijd, inspanning en middelen.
 • Impulsen, innovatie en ondersteuning in waarde creatie of ontwikkeling van product of dienst.
 • Kennis hebben van motivatie en visie van stakeholders maakt het doen accepteren van voorstellen kansrijker.
 • Door de dialoog ontstaan nieuwe ideeën, vaardigheden, kennis en creativiteit om anders naar producten, diensten of processen te kijken.
 • Zorgt voor goed inzicht in de behoeften en belangen waardoor beleidvorming of implementaties met een voorsprong starten.
 • Geeft inzicht in hoe anderen naar de eigen organisatie of bedrijfsvoering kijken, wat tot nieuwe inzichten leidt.
 • Het geven van invloed via dialoog en verdergaande gesprekken maakt dat beslissingen breder gedragen worden in de uitvoer. Ontwikkelt draagvlak.
 • Een goede relatie bestaat uit wederkerigheid (in vertrouwen). Wij zorgen voor elkaar.
 • Geeft gelegenheid tot het ontdekken van nieuwe kansen en de mogelijkheid om hierop te reageren.
 • Slimme samenwerking brengt iedere organisatie of bedrijf verder.

workshop stakeholderstrategie

Wanneer is het interessant om een stakeholderstrategie te ontwikkelen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een organisatie actief een stakeholderstrategie gaat ontwikkelen. Enkele redenen hebben we hieronder weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Uw organisatie heeft een strategisch plan. En u wilt dit op enkele punten aanscherpen met input en hulp van uw stakeholders.
 • U gaat actief met stakeholders om, maar u wilt toch meer structuur en zicht op mogelijke ‘witte vlekken’ in uw stakeholderaanpak.
 • U wilt actief met stakeholders werken, ze indelen in volgorde van belangrijkheid en nieuwe mogelijkheden zoeken, maar weet eigenlijk niet hoe.
 • U weet wie uw stakeholders zijn, maar heeft eigenlijk nooit de tijd gevonden om ze actief te categoriseren en een plan van aanpak te maken.
 • Uw RvT/RvC wil graag meer met stakeholders gaan doen en nu is het aan u om hiervoor een plan te maken.
 • U maakt voor uw certificeringen elk jaar een stakeholder analyse en daar blijft het bij. Eigenlijk zonde om daar niet meer mee te doen. Zeker gezien het werk dat erin zit.

Welke resultaten kan een organisatie verwachten?

U benoemt en structureert uw stakeholders. U benoemt wederzijdse belangen en bedenkt hoe de relatie zich kan ontwikkelen.

Op basis van contextuele ontwikkelingen die uw organisatie beïnvloeden benoemt u met welke stakeholders u samen kunt optrekken.

Op basis van uw strategisch plan, omgevings analyse, stakeholder analyse en andere beïnvloeders benoemt u welke mogelijkheden er zijn om samen met stakeholders tot een duurzamer verdienmodel te komen.

U vindt korte termijn verbetermogelijkheden die direct positieve invloed hebben op de cultuur van de organisatie gericht op aan stakeholders.

U vindt verrassende stakeholdercombinaties die tot slimme samenwerking leiden en uw organisatie weerbaarder maken.

Uw organisatie is sneller in staat om te reageren op ontwikkelingen die effect hebben op uw bedrijfsvoering. Uw horizon wordt breder en u vindt sneller samenwerkingen om u te steunen.

Hoe ziet het traject eruit?

We gaan actief aan het werk met het door ons ontwikkelde stakeholder strategie canvas. In vier stappen pakken we alle elementen die van belang zijn om tot een goede stakeholderstrategie te komen. En dat is ook waarmee we afsluiten.

Stap 1 – inventariseren

Eerst inventariseren we wat er al is en plaatsen dat in perspectief . In de inventarisatie kijken we naar het strategisch plan, visie/missie, de contextuele analyse, andere ontwikkelingen rond de organisatie en benoemen de stakeholders of stakeholdergroepen. We eindigen met het beoordelen van de stakeholders op wederzijds belang.

Stap 2 – verbinding zoeken

We nemen de resultaten van stap 1 om dieper te analyseren. En kijken naar het effect van de organisatie strategie en organisatie beslissingen op de stakeholders of stakeholdergroepen. Als vervolg op dat benoemde effect wordt gekeken waar de gezamenlijke belangen van onze organisatie en die van de belangrijkste stakeholders liggen.

Stap 3 – creatief nadenken

Zijn er naar aanleiding van stap1 en stap2 wellicht nieuwe, onbenoemde, stakeholders gevonden? Dan worden deze nu toegevoegd. In deze fase wordt in vervolg op stappen 1 en 2 gezocht naar verbindend vermogen, creatieve benaderingen, andere scenario’s, innovatie mogelijkheden, en kansen tot verbetering van werkprocessen of samenwerking in de keten.

Stap 4 – acties en verantwoordelijkheden

Vanuit alle inventariserende activiteiten, verbindingen leggen en creatief denken moeten we ook concreet worden. In deze fase gaan we actief beoordelen hoe goed de relatie met onze stakeholders nu eigenlijk is. En op welk nivo deze zou moeten zijn gezien de plannen die we gevormd hebben. Wie moeten we eventueel extra betrekken bij het uitvoeren van de plannen? Wanneer willen we resultaten zien en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Met welk eindproduct ronden we de workshop af?

Een stakeholderstrategie die aansluit op uw organisatiestrategie. Waarin:

 • Stakeholders/ stakeholdergroepen, het wederzijds belang en het relatienivo benoemd zijn.
 • Concreet benoemd is welke stakeholders met welk doel verder ontwikkeld gaan worden.
 • Helder is waartoe de stakeholderrelaties moeten leiden in termen van economische-, sociale- en innovatiemogelijkheden.
 • Plannen geformuleerd zijn met doorlooptijd, trekkers en gewenst resultaat.

 

NB – er kan ook gekozen worden voor het uitlichten van een kleiner deel – alleen het relatiemodel icm benoemen wederzijds belang

https://stakeholderstrategie.nl/producten/workshop-stakeholderstrategie-relatiemodel/